มรท. จัดโครงการมหาวิทยาลัยแห่งความสุข (How to Make TRU a Happy Workplace)

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 80 ปีฯ ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการมหาวิทยาลัยแห่งความสุข (How to Make TRU a Happy Workplace) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี "Design Mindset นวัตกรรมสร้างสุข" ซึ่งจัดโดยกลุ่มบุคลากรที่ได้รับรางวัลข้อเสนอโครงการ Happy Workplace ชนะเลิศ ซึ่งมี ผศ.ดร.วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์ เป็นประธานกลุ่ม ร่วมกับ สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการจัดโครงการครั้งนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมโครงการ จำนวน 80 คน ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการผู้เข้าร่วมโครงการจะเกิดการเรียนรู้และเข้าใจหลักการสำคัญและเครื่องมือของนวัตกรรมสร้างสุขที่ชัดเจน และเข้าใจง่าย อีกทั้งยังจะได้รับแรงบันดาลใจในการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานของตนเอง เพื่อให้ตนเอง ครอบครัว และคนในองค์กรมีความสุขในการทำงาน และยังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ ทำให้ตนเอง ครอบครัว และคนในองค์กรมีความสุข และสามารถดึงศักยภาพออกมาได้อย่างเต็มที่ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ และทีมวิทยากรจากสถาบัน HIGH10 

สำหรับโครงการครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน คือในวันที่ 24 และ 25 กรกฎาคม 2566 ในรูปแบบของการบรรยายและการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการ โดยในวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 เป็นการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการด้วยกระบวนการ Active Learning ในหัวข้อ Mindset แห่งความสุข/การตั้งเป้าหมายการเรียนรู้/การทบทวนตัวเองตามหลัก AAR (After Action Review) และทบทวนการเรียนรู้ตามหลัก ALR (After Learning Review)/การถอดบทเรียนความสำเร็จตามหลัก SLL (Success Lesson Leared) และกระบวนการสร้างแรงบันดาลใจ ซึ่งประกอบด้วย การมีเป้าหมายที่ต้องการ, การรู้เหตุผลในการเรียนรู้, การให้กำลังใจ, การเรียนรู้อย่างตื่นตัว, การเป็นแบบอย่างที่ดี และการสร้างสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยม

ส่วนในวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เป็นการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการด้วยกระบวนการ Active Learning ในหัวข้อ การโค้ชพื้นฐาน/การถามเพื่อความสำเร็จ/การแนะนำแบบแซนด์วิช และกระบวนการสร้างความสุขอย่างง่าย ซึ่งประกอบด้วย การให้ความสำคัญกับความสุข, ความยืดหยุ่น และการติดตามผล

กิจกรรมอื่นๆ