สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มรภ.ราชนครินทร์ ศึกษาดูงาน สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มรท.

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมให้การต้อนรับ อ.วรุตม์ กิตเจริญ ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณาจารย์ และนักศึกษาของสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมของนักศึกษาของสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพื่อนำไปปรับใช้ในกาบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอน ของสาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ต่อไป

กิจกรรมอื่นๆ