อธิการบดี ผู้บริหาร และบุคลากร มรท. ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมการประชุม ทปอ.มรภ. ครั้งที่ 3/66

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยรองอธิการบดี คณบดีคณะครุศาสตร์ และบุคลากร ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 และร่วมการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 3/2566

โดยเมื่อเวลา 07.40 น. ณ ห้องจันทรประภัสสร์ ชั้น 5 เป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และวางพานพุ่มของผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มภาคเหนือ, กลุ่มภาคใต้, กลุ่มภาคตะวันตก, กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, กลุ่มภาคกลาง และกลุ่มรัตนโกสินทร์ โอกาสนี้ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้รับเกียรติให้เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลาง วางพานพุ่มถวายราชสักการะ โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

จากนั้นในเวลา 10.30 น. ณ ห้องจันทร์จรัส ชั้น 3 เป็นการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 3/2566 โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาผลการประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำผลผลิต ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (งบพื้นฐาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 / การพิจารณาการนำเสนอโครงการพัฒนาครูโดยใช้นวัตกรรมดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอน และการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ต่อที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ / การพิจารณาการส่งเสริมการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) และร่างหลักสูตรการเรียนรู้การวางแผนทางการเงินในระดับอุดมศึกษา ในการประชุมอธิการบดี โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม

กิจกรรมอื่นๆ