ศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบาย มรท. จัดโครงการส่งเสริมการนำศาสตร์พระราชาไปใช้ในการดำรงชีวิตให้กับ นศ.ปี 1

ระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบาย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี อ.ดร.ภาสกร รอดแผลง ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย ปราชญ์ชาวบ้าน และบุคลากรของศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบาย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมให้การต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการนำศาสตร์พระราชาไปใช้ในการดำรงชีวิตสำหรับนักศึกษา ซึ่งจัดโดยศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบาย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับกิจกรรมครั้งนี้มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมการอบรม จำนวน 1,634 คน ภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้ร่วมกันในการสืบสาน รักษา ต่อยอดพระปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา เกิดการประยุกต์ใช้ทักษะที่ได้รับจากการอบรมไปปรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งด้านการเรียน การเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนการใช้ชีวิตระหว่างการศึกษาได้อย่างมีความสุข และเป็นพื้นฐานติดตัวให้กับนักศึกษานำไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข โดยได้รับเกียรติจาก อ.ดร.ภาสกร รอดแผลง ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย ปราชญ์ชาวบ้าน และบุคลากรของศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบาย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

สำหรับการอบรมครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 8 วัน คือในวันที่ 22, 23, 29 และ 30 กรกฎาคม 2566 และในวันที่ 5, 6, 12 และ 13 สิงหาคม 2566 ในรูปแบบของการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา และการจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา ซึ่งประกอบด้วย ฐานการทำนาข้าวปลอดภัย, ฐานการปลูกผักกูด, ฐานไข่ไก่อารมณ์ดี, ฐานปุ๋ยมูลไส้เดือนและเห็ดนางฟ้าภูฐาน, ฐานการปลูกพืชไร้ดิน และฐานการทำไข่เค็มใบเตยดินสอพอง ซึ่งในทุก ๆ ฐานการเรียนรู้ ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริงด้วย

กิจกรรมอื่นๆ