มรท. จัดกิจกรรมเทพสตรีสร้างสุขด้วยเสียงเพลง

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการประกวดร้องเพลงโครงการ TRU Happy Workplace "เทพสตรีสร้างสุขด้วยเสียงเพลง" ซึ่งจัดโดยสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับกิจกรรมครั้งนี้มีคณาจารย์ บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมงานจำนวนกว่า 300 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมผู้ร่วมงานจะเกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ มีการทำกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งจะทำให้เกิดการสร้างความสุขในการทำงานในหน่วยงานและในมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.วันดี เภาคำ, อ.อภิวัฒน์ สุริยศ, อ.ธัญชนา ชัยวิรัตน์ และ อ.เจษฎา สุขสนิท อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ อ.บุญสนอง เภาคำ อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการตัดสิน 

โดยการประกวดร้องเพลงในครั้งนี้เป็นการประกวดในระยะที่ 1 สำหรับคณาจารย์และบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประกวด จำนวน 8 คน โดยแบ่งเป็นประเภท เดี่ยวชาย/เดี่ยวหญิง ประเภทเพลงลูกทุ่ง เพลงสตริง และเพลงลูกกรุง หรือสุนทราภรณ์ โดยอันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร อันที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร อันดับที่ 3 ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และรางวัลชมเชย 2 รางวัล ๆ ละ 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

สำหรับผลการประกวด ประเภทเพลงลูกทุ่ง เดี่ยวชาย อันดับที่ 1 ได้แก่ อ.ยรรยง ลันลอด อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์/ประเภทเพลงลูกทุ่ง เดี่ยวหญิง อันดับที่ 1 ได้แก่ คุณสุจิรา สาหา บุคลากรสังกัดคณะวิทยาการจัดการ และอันดับที่ 2 ได้แก่ คุณรัตนา พบความสัจ บุคลากรสังกัดสำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ 

ประเภทเพลงสตริง เดี่ยวชาย อันดับที่ 1 ได้แก่ คุณณัฐวุฒิ แก้วแดงดี บุคลากรสังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และอันดับที่ 2 คุณเธียร วุฒิเกียรติไพบูลย์ บุคลากรสังกัดกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี/ประเภทเพลงสตริง เดี่ยวหญิง อันดับที่ 1 ได้แก่ คุณชลธิดา ศรีโวหาร บุคลากรสังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี และอันดับที่ 2 ได้แก่ ผศ.ดร.รัชดา พงศ์ไพรัตน์ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประเภทเพลงเพลงลูกกรุง หรือสุนทราภรณ์ เดี่ยวหญิง อันดับที่ 1 ได้แก่ คุณวันเพ็ญ เต๊ะขันหมาก ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ประมวลภาพ

กิจกรรมอื่นๆ