สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมสืบสานงานประเพณีเข้าพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝนและเทียนพรรษา ปี 2566

เมื่อวันที่ 26 และ 27 กรกฎาคม 2566 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดกิจกรรมสืบสานงานประเพณีเข้าพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝนและเทียนพรรษา ปี 2566 สำหรับกิจกรรมครั้งนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมผู้ร่วมงานจะเกิดการอนุรักษ์ สืบสาน และส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีไทย อีกทั้งยังได้ความรู้ด้านกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีที่ถูกต้อง และยังได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยและชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีตลอดมา

สำหรับกิจกรรมครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน คือในวันที่ 26 และ 27 กรกฎาคม 2566 โดยในวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นกิจกรรมอบรมชินนสาสมาธิเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และกิจกรรมการทำผ้าอาบน้ำฝนเพื่อถวายเนื่องในวันเข้าพรรษา

ส่วนในวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัตนเทพสตรี เป็นกิจกรรมถวายผ้าอาบน้ำฝนและเทียนพรรษาแก่วัด จำนวน 9 วัด ในเขตอำเภอเมืองลพบุรี โดยมีผู้แทนพระภิกษุสงฆ์จากทั้ง 9 วัดเข้าร่วมพิธี และกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

กิจกรรมอื่นๆ