มรท. จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ณ วัดมะปรางหวาน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2566 ซึ่งจัดโดยกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี และสภานักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 ร่วมกับ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม, คณะทั้ง 6 คณะของมหาวิทยาลัย, องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ และโรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู 2500) สำหรับกิจกรรมครั้งนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า 200 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมผู้ร่วมงานจะเกิดความตระหนักรู้และร่วมสืบสานและส่งเสริมพระศาสนา ให้คงอยู่คู่พระพุทธศาสนิกชนชาวไทยสืบไป

กิจกรรมอื่นๆ