การประชุม คกก.นโยบายและแผนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/66

คุณขจร จิตสุขุมมงคล อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2566 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้องประชุมวิจิตรภาคียสถาน เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณารายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

กิจกรรมอื่นๆ