สำนักงานอธิการบดีจัดการอบรมการสื่อสารและทักษะในการพูดนำเสนอที่ดี

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566 ณ ห้อง 24/206 ชั้น 2 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสื่อสารและทักษะในการพูดนำเสนอที่ดี ซึ่งจัดโดยสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการอบรมครั้งนี้มีผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมการอบรม จำนวนกว่า 70 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมผู้เข้าร่วมการอบรมจะเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการสื่อสารที่ดี จะเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องบทบาทการนำเสนออย่างมืออาชีพ อีกทั้งยังมีความเข้าใจในหลักการพูดและการใช้ภาษาเพื่อการถ่ายทอดและการสร้างบรรยากาศ รวมถึงเทคนิคการโน้มน้าวใจและการมีส่วนร่วมของผู้ฟัง โดยได้รับเกียรติจาก คุณพันธจักร ว่องปรีชา อดีตนักการทูต ที่ปรึกษาบริษัทชั้นนำ ผู้บริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท เดอะ ดิโพลแมท เน็ตเวิร์ค จำกัด ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

กิจกรรมอื่นๆ