สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และคณะมนุษยศาสตร์ฯ มรท. ร่วมกับเทศบาลตำบลป่าตาลจัดกิจกรรมลานวัฒนธรรม 3 บุรี

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าตาล อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี อ.ณฤทธิ์ ประจงแต่ง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงพื้นที่ร่วมจัดกิจกรรมลานวัฒนธรรม 3 บุรี ในโครงการสืบสานภูมิปัญญาศิลปวัฒนธรรมประเพณีตามวิถีท้องถิ่น ร่วมกับเทศบาลตำบลป่าตาล สำหรับกิจกรรมครั้งนี้มีนักเรียน นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า 200 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมผู้เข้าร่วมงานจะเกิดความรักในประเพณีวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชนลาวเวียงตำบลป่าตาลจังหวัดลพบุรี 

กิจกรรมอื่นๆ