การประชุมสภาวิชาการ มรท. ครั้งที่ 7/66

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 7/2566 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอการให้ปริญญาของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี / การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร และปรับคุณวุฒิอาจารย์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 / การพิจารณาการขอรับเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 15 คน / การพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การขยายระยะเวลาการศึกษาให้กับนักศึกษา อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ.ศ. 2566 / การพิจารณาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 / การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2565 / การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และระดับหน่วยงานตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมอื่นๆ