คณะครุศาสตร์ จัดอบรมสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นครูยุคใหม่ และการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม : จากหลักการสู่ชั้นเรียน

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นครูยุคใหม่ และการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม : จากหลักการสู่ชั้นเรียน ซึ่งจัดโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการอบรมครั้งนี้มีนักศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมการอบรม จำนวน 450 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมผู้เข้ารับการอบรมจะเกิดแรงบันดาลใจในการเป็นครูยุคใหม่ เกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ และเจตคติที่ดีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบเรียนรวม อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปรับใช้ในการพัฒนาตนเองให้เหมาะสมกับการเป็นครูยุคใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก คุณพันธจักร ว่องปรีชา อดีตนักการทูต ที่ปรึกษาบริษัทชั้นนำ ผู้บริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท เดอะ ดิโพลแมท เน็ตเวิร์ค จำกัด และ ผศ.ดร.ชนิศา ตันติเฉลิม อาจารย์ประจำภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

สำหรับการอบรมครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน คือในวันที่ 5 และ 6 สิงหาคม 2566 โดยในวันที่ 5 สิงหาคม 2566 เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นครูยุคใหม่ โดย คุณพันธจักร ว่องปรีชา

ส่วนในวันที่ 6 สิงหาคม 2566 เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม : จากหลักการสู่ชั้นเรียน โดย ผศ.ดร.ชนิศา ตันติเฉลิม

กิจกรรมอื่นๆ