คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดอบรมพัฒนาครูผู้สอนด้านวิทยาศาสตร์

ระหว่างวันที่ 5 และ 6 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม 1 และห้องประชุม 2 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนด้านวิทยาศาสตร์ สำหรับการอบรมครั้งนี้มีครูผู้สอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เข้าร่วมการอบรม จำนวน 30 คน ภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมผู้เข้ารับการอบรมจะมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก หรือ Active Learning รวมทั้งมีความสามารถในการจัดกิจกรรมภายในชั้นเรียน การใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

สำหรับการอบรมครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน คือในวันที่ 5 และ 6 สิงหาคม 2566 ในรูปแบบการบรรยายและการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการ

กิจกรรมอื่นๆ