สนง.มาตรฐานฯ จัดอบรมการเขียน SAR ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งจัดโดยสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการอบรมครั้งนี้มีผู้แทนหน่วยงานสนับสนุนการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมการอบรม จำนวน 40 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมผู้ที่เข้าร่วมการอบรมทุกท่านจะสามารถดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในได้อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบและเชื่อมโยงกับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกที่ดีได้ อีกทั้งยังทำให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีมีความพร้อมในการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

สำหรับการอบรมครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 5 วัน คือระหว่างวันที่ 7 - 9 และ 15 - 16 สิงหาคม 2566 โดยในวันที่ 7 สิงหาคม 2566 เป็นการประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจในการดำเนินการเขียนและจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน

ส่วนในวันที่ 8 - 9 และ 15 - 16 สิงหาคม 2566 เป็นการดำเนินการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) จากข้อมูลที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งมาให้ / ดำเนินการจัดเตรียมเอกสาร หลักฐาน ตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ / การนำข้อมูลลงในระบบ Che qa และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

กิจกรรมอื่นๆ