มรท. ร่วมการประชุมนำเสนอความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ปี พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลการดำเนินงานในการประชุมสัมมนาการนำเสนอความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ปี พ.ศ. 2566 ซึ่งจัดโดยเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์ ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม

โดยในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ ปี พ.ศ. 2566 ในโครงการการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนด้วยกิจกรรม Active Learning และสื่อการสอนในรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

กิจกรรมอื่นๆ