สาขาวิชานิติศาสตร์จัดแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษา

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมร่มยูงทอง ชั้น 10 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566 ซึ่งจัดโดยสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการแข่งขันครั้งนี้มีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 5 ทีม ภายหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันผู้ร่วมประกวดจะได้รับความรู้ทางด้านกฎหมายเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเอง อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมแข่งขันไปเผยแพร่แก่ชุมชนในภายภาคหน้า โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.อภิชาติ อาวจำปา และ อ.เหมือน สุขมาตย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และ อ.ละอองดาว สันติดำรงพันธ์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการตัดสิน

สำหรับผลการแข่งขัน โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร และ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ได้รับรางวัลชนะเลิศร่วมกัน

กิจกรรมอื่นๆ