การประชุมเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มรท. ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 3

ผศ.ดร.พรพจน์ จุลสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมวิสุทธสุนทร ชั้น 2 อาคารลวะศรี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณารายละเอียดการฝึกซ้อมบัณฑิตพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2566

กิจกรรมอื่นๆ