อธิการบดี นำทีมผู้บริหาร มรท. ลงพื้นที่ให้กำลังใจนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการนำศาสตร์พระราชาไปใช้ในการดำรงชีวิต

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบาย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น และ อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ลงพื้นที่เยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการนำศาสตร์พระราชาไปใช้ในการดำรงชีวิตสำหรับนักศึกษา ซึ่งจัดโดยศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบาย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับกิจกรรมครั้งนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมการอบรม จำนวน 172 คน ภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้ร่วมกันในการสืบสาน รักษา ต่อยอดพระปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา เกิดการประยุกต์ใช้ทักษะที่ได้รับจากการอบรมไปปรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งด้านการเรียน การเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนการใช้ชีวิตระหว่างการศึกษาได้อย่างมีความสุข และเป็นพื้นฐานติดตัวให้กับนักศึกษานำไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข โดยได้รับเกียรติจาก อ.ดร.ภาสกร รอดแผลง ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย ปราชญ์ชาวบ้าน และบุคลากรของศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบาย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

กิจกรรมอื่นๆ