การประชุม คกก.นโยบายการเงินฯ ครั้งที่ 8/66

คุณดวงสมร วรฤทธิ์ ประธานกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 8/2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณารายงานการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำเดือนมิถุนายน 2566 / การพิจารณาอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำที่ครบกำหนดเดือนสิงหาคม 2566 / การพิจารณากรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 / การพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ กรอบแนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย เพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action plan) ของหน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 / การพิจารณาขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมค่าสาธารณูปโภคจากเงินรายได้ที่หักไว้ 20%

กิจกรรมอื่นๆ