การประชุมมอบนโยบายการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมพระเพทราชา ชั้น 3 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งจัดโดยกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี สำหรับการประชุมมอบนโยบายครั้งนี้มีคณะผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวิชา และบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมการประชุม จำนวนกว่า 100 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมผู้ร่วมประชุมจะได้รับทราบนโยบาย หลักการ และแนวทางในการบริหารจัดการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จะมีกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการ อีกทั้งยังได้รับทราบผลการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณให้กับหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

สำหรับกิจกรรมตลอดการประชุม ประกอบด้วย การบรรยายในประเด็น นโยบาย หลักการ และแนวทางในการบริหารจัดการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567/แนวทางในการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น และ แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดย ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

และการบรรยายในประเด็น กรอบวงเงินการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้หน่วยงานเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567/ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ กรอบแนวทางในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และ ปฏิทินการดำเนินงานการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดย อ.ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย

กิจกรรมอื่นๆ