การประชุม คกก.ติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งที่ 9/66 และการสอบทานศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบาย มรท.

รศ.ดร.ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 9/2566 ณ ห้องประชุม ศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบาย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาแนวทางการสอบถามความเห็น เพื่อใช้ดำเนินการติดตามในส่วนที่ 5 ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงาน และคุณลักษณะของอธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก

โอกาสนี้ ได้เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบาย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในฐานะหน่วยงานสอบทานพิเศษในด้านสิ่งสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในด้านการอบรม และการให้บริการวิชาการแก่สังคม รวมทั้งหารือกับบุคลากรของศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบาย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ด้วย

กิจกรรมอื่นๆ