มรท. ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือโครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย อ.ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ ผู้บริหารและบุคลากรคณะครุศาสตร์ ให้เกียรติเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 37 แห่ง ในรูปแบบการลงนามระบบ Hybrid Meeting โดยมีสาระสำคัญตามบันทึกลงนามเพื่อพัฒนาและปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครูให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์/เพื่อนิเทศ ติดตาม ให้คำปรึกษาแนะนํา ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก ( Active Learning) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ/เพื่อให้มีการให้คำปรึกษา และแนะนําผู้เข้ารับการพัฒนาเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองเพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA) ตลอดจนเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแนวทางชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ( Professional Learning Community: PLC) และสอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพ และเพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามที่หลักสูตรกำหนด สำหรับบันทึกลงนามความร่วมมือฉบับดังกล่าวมีระยะเวลาของสัญญา 135 วัน คือระหว่างวันที่ 9 สิงหาคม 2566 - 21 ธันวาคม 2566

กิจกรรมอื่นๆ