สำนักงานอธิการบดีจัดอบรมการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการฯ และหลักการเขียนหนังสือราชการ

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ณ ห้อง 24/206 ชั้น 2 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการการประชุม เลขานุการผู้บริหาร และหลักการเขียนหนังสือราชการ ซึ่งจัดโดยสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการอบรมครั้งนี้มีผู้บริหาร เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการการประชุม เลขานุการผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่งานธุรการ เข้าร่วมการอบรม จำนวนกว่า 80 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมผู้เข้าร่วมการอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และขั้นตอนการบริหารงานประชุม  เทคนิคการจัดทำวาระการประชุม การจดบันทึก การเขียนรายงานการประชุม และหลักการเขียนหนังสือราชการเป็นอย่างดี และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังมีความรู้ความเข้าใจทักษะในการเป็นเลขานุการผู้บริหารที่ดี ทำให้ส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กรที่ดีมีคุณภาพ โดยได้รับเกียรติจาก คุณเบญจวรรณ พลชัย นิติกรชำนาญการ สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

กิจกรรมอื่นๆ