การประชุม คกก.ดำเนินงานโครงการพลิกโฉม ประจำปี 2566

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพลิกโฉม ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพลิกโฉม ประจำปี พ.ศ. 2566/การพิจารณารายละเอียดโครงการ ปฏิทินการดำเนินงาน และงบประมาณ

กิจกรรมอื่นๆ