พิธีลงนาม MOU ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กับ ธ.กรุงไทย

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ คุณสิงหา เหมพันธุ์พิรุฬห์ ผู้จัดการสำนักงานเขต สำนักงานเขตลพบุรี และคณะ จาก ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในโอกาสร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริการจัดการทางการเงินผ่านระบบ Krungthai Digital Flatform ในโครงการ TRU Smart University และบันทึกข้อตกลง University Application ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยในส่วนของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริการจัดการทางการเงินฯ เป็นการร่วมมือกันในการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการทางการเงิน ในด้านการรับเงินบริจาคและการออกใบเสร็จรับเงินบริจาคผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ด้วยการเชื่อมต่อกับกรมสรรพากร เพื่อให้ผู้บริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้โดยอัตโนมัติ/ด้านระบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (University IPAC Card) ในลักษณะบัตรประจำตัวนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย/ด้านการรับชำระเงินผ่านเครื่องรูดบัตร EDC (Electronic Data Capture Device)/ด้านการรับชำระเงินผ่าน PromptPay QR Code/ด้านการบริการเพื่อการโอนเงินเดือน โบนัส เงินปันผล เบี้ยประชุม และเงินอื่น ๆ และด้านการรับชำระเงิน Bill Payment, Cross Bank Bill Payment ค่าสมัครสอบ, ค่าบำรุงการศึกษา และอื่น ๆ ผ่านช่องทางการรับชำระเงินต่าง ๆ ของธนาคาร สำหรับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริการจัดการทางการเงินฯ มีระยะเวลาของสัญญา 5 ปี คือระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม 2566 - 10 สิงหาคม 2571

ส่วนในบันทึกข้อตกลง University Application มีข้อตกลงและขอบเขตความร่วมมือ ซึ่งประกอบด้วย ธนาคารตกลงพัฒนาและให้บริการแอปพลิเคชั่นบนมือถือ University Application สำหรับให้นักศึกษา และบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเข้าใช้บริการ โดยมหาวิทยาลัยรับทราบและตกลงว่าจะส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยพิจารณาสมัครใช้บริการแอปพลิเคชั่นดังกล่าวและตกลงยินยอมในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการแอปพลิเคชั่น/มหาวิทยาลัยตกลงให้ความร่วมมือในการส่งและเชื่อมโยงข้อมูลนักศึกษา และบุคลากร ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยแก่ธนาคารเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการ และมหาวิทยาลัยจะดำเนินการให้นักศึกษาและบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยให้ความยินยอมแก่มหาวิทยาลัยในการเปิดเผย และหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลแก่ธนาคารเพื่อให้ธนาคารจัดเก็บ รวบรวม และใช้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการ เว้นแต่ทั้ง 2 ฝ่ายตกลงให้ดำเนินการเป็นประการอื่น โดยบันทึกลงนามความร่วมมือฉบับดังกล่าวจะสิ้นสุดสัญญาการลงนามความร่วมมือต่อเมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดขอยกเลิกสัญญา

กิจกรรมอื่นๆ