สภาคณาจารย์ฯ มรท. ศึกษาดูงานการบริหารจัดการของสภาพนักงาน ม.แม่โจ้

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมสภาพนักงาน ชั้น 5 อาคารสำนักงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ รศ.ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการของสภาพนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในด้านการดำเนินการของสภาพนักงาน การรับข้อมูล การเสนอ และการติดตามข้อร้องเรียนต่าง ๆ ตลอดจนในเรื่องของสัญญาจ้างในการปฏิบัติงาน การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากร สวัสดิการที่ได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย และการแสวงหาแนวทางร่วมกันในการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วย ผศ.ดร.พิมพ์ชนก สังข์แก้ว ประธานสภาพนักงาน และคณะกรรมการสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมให้การต้อนรับ

กิจกรรมอื่นๆ