การประชุมหัวหน้าภาค-หัวหน้าสาขาวิชา และ คกก.ทวนสอบมาตรฐานฯ มนส. ครั้งที่ 8/66

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมหัวหน้าภาค - หัวหน้าสาขาวิชา และคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 8/2566 ณ ห้องประชุมดอกนกยูง ชั้น 3 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณากำหนดแนวทางการคัดสรรคณะกรรมการสภาวิชาการ/การพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567/การพิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2566 (จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565) ระดับหลักสูตร/การพิจารณาขอแก้ไขผลการเรียน ขาดสอบ (X และ M) ร (I)/การพิจารณาผลการเรียนนักศึกษา

กิจกรรมอื่นๆ