การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 8/66

ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 8/2566 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้องช่อยูงทอง ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาเสนอชื่อกรรมการสภาวิชาการที่คณาจารย์ประจำเลือกจากผู้บริหารหรือคณาจารย์ประจำของคณะวิทยาการจัดการ/การพิจารณาแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567/การพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 6/2566 และ ครั้งที่ 7/2566/การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565 และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน/การพิจารณาการกำหนดค่าเป้าหมาย การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566/การพิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566/การพิจารณาแผนการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CIWIE) คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2566/การพิจารณาแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567/การพิจารณาแผนการจัดกิจกรรมบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน ประจำปีการศึกษา 2566/การพิจารณาการจัดผู้สอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล/การพิจารณาผลการศึกษา เล่มวิทยานิพนธ์และเล่มการค้นคว้าอิสระ เพื่อขออนุมัติสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล/การพิจารณารายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล เพื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการสอบการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566/การพิจารณาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566/การพิจารณาแผนการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมอื่นๆ