การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่ 8/66

อ.ดร.ขวัญชัย ชัยอุดม รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 8/2566 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณารายงานการใช้งบประมาณ แยกประเภทตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566)/การพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงผลการเรียน ขาดสอบ (X) นักศึกษาภาคปกติ/การพิจารณาการส่งผลงานทางวิชาการเพื่อประกอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 2 ราย/การพิจารณาขอปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

กิจกรรมอื่นๆ