มรท. ลงพื้นที่อบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างรายได้ในยุค New Normal ให้แก่ผู้ประกอบการและชุมชน ต.ท่าหลวง

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี ผศ.กรรณิการ์ อ่อนสำลี หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย คณาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และบุคลากร ลงพื้นที่จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างรายได้ในยุค New Normal "การแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน : น้ำพริกปลาสลิดทอด และน้ำพริกปลาช่อนทอด" ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับกิจกรรมครั้งนี้มีผู้ประกอบการและชาวบ้านในพื้นที่ตำบลท่าหลวง เข้าร่วมการอบรม จำนวนกว่า 80 คน โดยภายหลังเสร็จการอบรมผู้เข้าร่วมการอบรมจะมีองค์ความรู้ต่อยอดในการสร้างมูลค่าเพิ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้างรายได้ในยุค New Normal อีกทั้งยังจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำพริกเพื่อนำไปสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน ซึ่งผลิตภัณฑ์น้ำพริกดังกล่าวเป็นผลจากการดำเนินงานของคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยได้รับเกียรติจาก คุณนันท์นภัส ทองพูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด 

โอกาสนี้ ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ให้เกียรติเยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่ทีมวิทยากรและผู้เข้าร่วมการอบรมด้วย

กิจกรรมอื่นๆ