มรท. จัดโครงการพัฒนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์พัฒนาผู้นำและผู้บริหารระดับสูงแบบครบวงจร อาคาร เอฟ วาย ไอ เซ็นเตอร์ 2 กรุงเทพฯ ผศ.ดร.พรพจน์ จุลสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ในโอกาสเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพื่อการเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งจัดโดยสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับโครงการนี้มีคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการหน่วยราชการภายใน คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมการอบรม จำนวน 45 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นโครงการผู้ร่วมโครงการจะมีแนวคิดหรือทัศนคติ และความเชื่อที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ โดยการให้ความสำคัญทั้งต่อตัวเราและต่อผู้อื่นที่เราเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน จะเกิดแนวคิดในการทำงานภายใต้ภาวะผู้นำสมัยใหม่ อีกทั้งยังเกิดทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานได้ โดยได้รับเกียรติจาก ทีมวิทยากรจากศูนย์พัฒนาผู้นำและผู้บริหารระดับสูงแบบครบวงจร (South East Asia Center หรือ SEAC) ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

สำหรับโครงการนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน คือในวันที่ 15 - 16 และ 23 สิงหาคม 2566 ในรูปแบบการบรรยายและแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการ โดยในวันที่ 15 สิงหาคม 2566 เป็นการอบรมในหลักสูตร Outward Mindset

จากนั้นในวันที่ 16 สิงหาคม 2566 เป็นการอบรมหลักสูตร Leadership 101 : Lead-Movitive-Insprie

ส่วนในวันที่ 23 สิงหาคม 2566 เป็นการอบรมในหลักสูตร Thinking Tools to Unleash Creativity และ หลักสูตร Digital Mindset

กิจกรรมอื่นๆ