การประชุมสรุปการเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มรท. ประจำปี พ.ศ. 2566

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมสรุปการเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี พ.ศ. 2566 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting เพื่อให้คณะกรรมการแต่ละฝ่ายได้สรุปผลการดำเนินงาน ความคืบหน้า ปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงาน ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2566 และจะนำบัณฑิตและมหาบัณฑิต กว่า 1,100 คน เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 21 สิงหาคม 2566 รอบแรก เวลา 10.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จ.นครปฐม

กิจกรรมอื่นๆ