การประชุม คกก.ดำเนินงานโครงการพลิกโฉม พ.ศ. 2566

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพลิกโฉม พ.ศ. 2566 ณ ห้อง 24/206 ชั้น 2 อาคารรัตนเทพสตรี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566

โดยมีวาระสำคัญที่แจ้งเพื่อทราบ ได้แก่ การแจ้งเรื่องปฏิทิน แนวทางการดำเนินงานและงบประมาณของโครงการแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวชุมชน 3 บุรี เชิงสร้างสรรค์บนฐานนวัตกรรมอย่างยั่งยืน

กิจกรรมอื่นๆ