วจก. จัดประชุมนำเสนอแผนปฏิบัติการของสาขาวิชา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ณ ห้องช่อยูงทอง ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการจัดการ ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมนำเสนอแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระดับสาขาวิชาและหลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ 

กิจกรรมอื่นๆ