พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 10.30 น. ณ หอประชุมสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จ.นครปฐม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการมอบปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยในปีนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำบัณฑิต (ระดับปริญญาตรี) จำนวน 1,126 คน และมหาบัณฑิต (ระดับปริญญาโท) จำนวน 7 คน รวม 1,133 คน เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มุ่งผลิตและพัฒนากำลังคน ได้กำหนดหลักสูตรและวิธีการจัดการเรียนการสอนที่ประยุกต์ใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ รวมทั้งการสร้างหลักสูตรระยะสั้นและระบบคลังหน่วยกิตเพื่อรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกช่วงวัย ได้ปรับปรุงรายวิชาศึกษาทั่วไป ที่เสริมสร้างคุณลักษณะของผู้เรียนให้มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง นอกจากนี้ได้ส่งเสริมให้ใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นห้องปฏิบัติการในการศึกษาปัญหา เพื่อระบุโจทย์สำหรับการวิจัยและการบริการวิชาการ และได้ส่งเสริมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยเชื่อมโยงกับกระบวนการเรียนการสอนในแต่ละสาขาวิชา และการวิจัยในเชิงศิลปะและวัฒนธรรม รวบรวมไว้เป็นฐานข้อมูลสารสนเทศท้องถิ่น

กิจกรรมอื่นๆ