งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2566 ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้แก่ คณะครุศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, คณะวิทยาการจัดการ, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตลอดจนหน่วยงานภายนอก ได้แก่ แผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี, มูลนิธิเอ็มโอเอไทย จ.ลพบุรี, พลังงานจังหวัดลพบุรี, บริษัท ออโต ไดแด็กติก จำกัด, วิสาหกิจชุมชนอาหารปลอดภัย, วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยววิถีชุมชนเชิงเกษตรบ้านมหาสอน ศูนย์การเรียนรู้บ้านสวนขวัญ และกลุ่มสตรีบ้านคลองมะเกลือ สำหรับงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติในปีนี้มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนกว่า 5,000 คน โดยผู้ร่วมงานจะได้ร่วมเทิดพระเกียรติและพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของรัชกาลที่ 4 ในฐานะทรงเป็น พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย จะได้ทราบและตระหนักถึงความสำคัญของวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานการค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของไทย นอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานมีความสนใจในวิทยาศาสตร์และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

สำหรับงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติในครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน คือในวันที่ 23 - 25 สิงหาคม 2566 โดยมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย นิทรรศการเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 4, รัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10/การประลองความรู้ทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย, มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย/การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับประถมศึกษาตอนต้น, ประถมศึกษาตอนปลาย, มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย/การแข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย/การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย/การประกวดภาพวาดจินตนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือตามศาสตร์พระราชา ระดับประถมศึกษาตอนต้น, ประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น/การประกวดโครงงาน นวัตกรรมทางการเกษตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/การประกวด Science Show ระดับประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น/การแข่งขันแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารในท้องถิ่น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย/การอบรมแนวทางการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู/การจัดแสดงผลงานการประกวดสื่อการสอนทางวิทยาศาสตร์ฯ (จากพลาสติกเหลือใช้)/กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามกรอบแนวคิดสะเต็มศึกษาจากพลาสติกเหลือใช้/การประกวด Cosplay Contest/การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมสำหรับควบคุมเครื่องกัด CNC/การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนารถของเล่น EV ด้วยวัสดุและการออกแบบ/การอบรมเชิงปฏิบัติการติดตั้งระบบไฟฟ้าขั้นพื้นฐาน/กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน การควบคุมแขนกลหุ่นยนต์เพื่อการประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรม และการประกวดการออกกำลังกายกลุ่มของอาสาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

กิจกรรมอื่นๆ