กองนโยบายและแผน สนอ. มรท. จัดนำเสนอแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของหน่วยงานสังกัด มรท.

ระหว่างวันที่ 23 และ 24 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้านำเสนอแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต่อคณะกรรมการพิจารณาแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานคณะกรรมการพิจารณา 

โดยในวันที่ 23 สิงหาคม 2566 เป็นการนำเสนอแผนปฏิบัติการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร, สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา, สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ศูนย์วิทยาศาสตร์, หน่วยตรวจสอบภายใน และสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ส่วนในวันที่ 24 สิงหาคม 2566 เป็นการนำเสนอแผนปฏิบัติการของคณะวิทยาการจัดการ, คณะครุศาสตร์, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, สถาบันวิจัยและพัฒนา, สำนักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา, ศูนย์ภาษา, สำนักงานอธิการบดี, สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์, สำนักงานสภามหาวิทยาลัย, สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราโชบาย มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กิจกรรมอื่นๆ