คลินิกเทคโนโลยี มรท. ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยมจาก กปว.สป.อว. ในโอกาสติดตามผลการดำเนินงานของคลินิกเทคโนโลยี มรท.

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย ผศ.ดร.พรพจน์ จุลสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย คณาจารย์ ผู้ประกอบการ และผู้แทนชุมชน ร่วมให้การต้อนรับ รศ.ดร.จุฑามาศ พีรพัชระ, คุณพนิดา แสงทอง และคณะ จากกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในโอกาสตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยีเพื่อชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมกันนี้ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงานในปีที่ผ่านมากับคณะทำงาน ผู้ประกอบการ และผู้แทนชุมชนด้วย

กิจกรรมอื่นๆ