นายกสภาและอธิการบดี มรภ.เขตภาคกลาง และ ม.สวนดุสิต ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 19.25 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายสว่าง ภู่พิพัฒน์ ที่ปรึกษาที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร นำ นายกสภาและอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคกลาง จำนวน 14 แห่ง กับนายกสภาและอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี จำนวน 12 สาขาวิชา 

ในการนี้ คุณวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

กิจกรรมอื่นๆ