ปชส.มรท. ลงพื้นที่ออกบูธแนะแนวการศึกษาและอาชีพโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา พบว่า ร้อยละ 80 ของนักเรียนหญิงที่เข้าร่วมการแนะแนวฯ มีความสนใจในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำโดย คุณภูมาดา ผลนิโครธ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ และหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษา ลงพื้นที่ออกบูธแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาและอาชีพของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2567 ให้กับนักเรียนของโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ในงานแนะแนวการศึกษาต่อของโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา ซึ่งมีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา รูปแบบ/ขั้นตอนการสมัคร รวมถึงหลักสูตร/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ภายหลังเสร็จสิ้นการลงพื้นที่แนะแนวการศึกษา มีการวิเคราะห์ผลการตอบแบบสอบถามการแนะแนวการศึกษาและอาชีพของกลุ่มเป้าหมาย พบว่า ร้อยละ 80 ของนักเรียนหญิงที่เข้าร่วมการแนะแนวฯ มีความสนใจในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

กิจกรรมอื่นๆ