การประชุมสภา มรท. ครั้งที่ 8/66

คุณวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 8/2566 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต/การพิจารณาการระบุวันที่ในเอกสารแสดงการสำเร็จการศึกษาและใบปริญญาบัตรของผู้สำเร็จการศึกษา/การพิจารณากำหนดเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี/การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับหน่วยงานตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565/การพิจารณาอนุมัติผลการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/การพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การขยายระยะเวลาการศึกษาให้กับนักศึกษาอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)/การพิจารณาอนุมัติคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ. 2566 ที่หักไว้ร้อยละ 20/การพิจารณาร่างประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การทำสัญญาจ้างและการต่อสัญญาจ้าง ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี/การพิจารณาร่างประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปรับคุณวุฒิและเพิ่มคุณวุฒิของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กิจกรรมอื่นๆ