การประชุม คกก.ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 8/66

ผศ.เพชรรัตน์ บริสุทธิ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 8/2566 ณ ห้องดอกนกยูง ชั้น 3 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาผู้สมควรได้รับการคัดเลือกให้เป็นกรรมการสภาวิชาการในนามคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/การพิจารณาการขอเสนอชื่อหัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต/การพิจารณาค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2566 จำนวน 11 หลักสูตร/การพิจารณาค่าเป้าหมายคุณภาพการศึกษาภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/การพิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 11 หลักสูตร/การพิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Improvement Plan) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566/การพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567/การพิจารณาการขอปรับชื่อเรื่องการค้นคว้าอิสระ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต/การพิจารณาการส่งผลการสอนการค้นคว้าอิสระ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต/การพิจารณาผลงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษ ให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่มีผลงานตามเกณฑ์ที่กำหนด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567/การพิจารณารายชื่ออาจารย์พิเศษ ของนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2566/การพิจารณาแก้ไขผลการเรียน ขาดสอบ (X, M) และ ร. (I) นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ/การพิจารณาผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ

กิจกรรมอื่นๆ