การประชุม คกก.ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 6/66

รศ.ดร.รัชดาภรณ์ อมรชีวิน คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 6/2566 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ) ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาอนุมัติการแก้ผลการเรียน ร. (I). ขาดสอบ (X และ M) นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ/การพิจารณาอนุมัติรายชื่อนักศึกษาที่ไม่มีสิทธิสอบปลายภาค ภาคพิเศษ/การพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Improvement Plan) ประจำปี พ.ศ. 2566 และรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Improvement Plan) รอบ 6 เดือน/การพิจารณาอนุมัติการสรรหากรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ


 

กิจกรรมอื่นๆ