สำนักวิทยบริการฯ ผ่านการตรวจประเมิน Green Office ระดับดีเยี่ยม (G ทอง)

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้รับการรับรองให้ผ่านการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ในระดับดีเยี่ยม (G ทอง) ประจำปี 2566 จากกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับการตรวจประเมินเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา 

โดยโครงการสำนักงานสีเขียวนี้เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการลดการใช้พลังงานและทรัพยากร ลดการเกิดของเสีย ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Green House Gases : GHG) ออกสู่ชั้นบรรยากาศ

กิจกรรมอื่นๆ