มรท. รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบการตรวจประเมินระบบ Hybrid Meeting ซึ่งจัดโดยสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการตรวจประเมินครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ/เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับขีดความสามารถของสถาบัน/เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้ทราบสถานภาพตนเองซึ่งจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมายและเป้าประสงค์ที่กำหนด/เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้พัฒนาสู่วิสัยทัศน์ที่กำหนดและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาฯ กรอบแผนระยะยาวและมาตรฐานการศึกษาต่าง ๆ ตลอดจนเพื่อให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมั่นใจได้ว่ามหาวิทยาลัยสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน และเพื่อให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดมีข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นต่อการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยในแนวทางที่เหมาะสม โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน ประกันคุณภาพการศึกษา และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, รศ.ดร.โชติ บดีรัฐ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย เพชรช่วย อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, ผศ.ดร.พรพจน์ จุลสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการตรวจประเมิน, คุณกมลชนก โรจนกิจเกษตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ หัวหน้าสำนักงานคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, คุณภูมาดา ผลนิโครธ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และ คุณสุภรัตน์ เครือวงษา นักวิชาการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ

สำหรับผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2565 อยู่ในระดับ ดีมาก ได้คะแนน 4.61 คะแนน 

กิจกรรมอื่นๆ