มรท. ร่วมพิธีปิดการอบรม Train the Trainer หลักสูตรการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดการอบรม Train the Trainer หลักสูตรการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม รุ่นที่ 2 ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สำหรับการอบรมครั้งนี้มีคณาจารย์และบุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง เข้าร่วมการอบรม จำนวน 40 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้รับการ Upskills และ Reskills ในเรื่องทักษะการเป็นวิทยากรกระบวนการ, ทักษะการสื่อสารของนักเล่าเรื่อง, จิตวิทยาและภาษาสมองเพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้, กระบวนการโค้ช และการจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม บนพื้นฐานเครื่องมือ 5 ชิ้น แบบมุ่งเป้าผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นกับนักศึกษา อีกทั้งยังเป็นการสร้างคณาจารย์ผู้นำการเปลี่ยนแปลงให้สามารถบ่มเพาะนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตนักคิด นักสื่อสาร นักประสาน และนักสร้างนวัตกรรม ที่มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง เป็นพลเมืองดี และมีระเบียบวินัย โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

โอกาสนี้ อ.กัณญพัตส บุญล่ำ อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ด้วย

กิจกรรมอื่นๆ