มรท. ร่วมลงนาม MOU เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อ.ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีสาระสำคัญตามบันทึกลงนามเพื่อให้สมาชิกสามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ภายในปี พ.ศ. 2573 ภายใต้ความร่วมมือในด้านต่าง ๆ เช่น การกำหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละมหาวิทยาลัย การประชุมวิชาการ การบรรยาย การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การแบ่งปันผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ การศึกษาดูงาน เป็นต้น ทั้งนี้ให้มีการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทุก ๆ 6 เดือน หรือตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศภายใต้ความถนัดและทรัพยากรของแต่ละมหาวิทยาลัย/เพื่อผลักดันให้สมาชิกเข้าสู่กระบวนการจัดการอันดับของ THE Impact Ranking หรือการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยใช้เกณฑ์ตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ ด้วยการช่วยเหลือกันระหว่างสมาชิก และมุ่งให้มหาวิทยาลัยอยู่ในอันดับที่ 801 - 1000 ภายในปี พ.ศ. 2568 อยู่ในอันดับที่ 601 - 800 ภายในปี พ.ศ. 2570 และอยู่ในอันดับที่ 401 - 600 ภายในปี พ.ศ. 2573/เพื่อให้สมาชิกเข้าสู่การจัดอันดับของ UI Green Metric หรือการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก, QS World University Ranking : Sustainability หรือการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกในด้านความยั่งยืน หรือการจัดอันดับอื่นที่สมาชิกเห็นพ้องต้องกัน ด้วยการช่วยเหลือกันอย่างเต็มกำลังความสามารถ/เพื่อส่งเสริมการวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งภายในมหาวิทยาลัยและการวิจัยร่วมกันแบบทวิภาคีหรือพหุภาคีข้ามมหาวิทยาลัยภายในกลุ่มสมาชิกเครือข่าย/เพื่อผลักดันให้ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลให้ความสำคัญกับการบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนเพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ในประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืนของนักศึกษาและคณาจารย์ระหว่างมหาวิทยาลัยสมาชิกเครือข่าย และเพื่อสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์เครือข่ายผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ หรือการจัดทำเวปไซต์ของเครือข่ายในอนาคต รวมถึงการจัดทำฐานข้อมูลการพัฒนาที่ยั่งยืนของสมาชิกเพื่อเป็นฐานในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือการพัฒนาร่วมกัน สำหรับการบันทึกลงนามความร่วมมือในครั้งนี้มีระยะเวลาของสัญญา 5 ปี คือระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม 2566 - 28 สิงหาคม 2571

กิจกรรมอื่นๆ