มรท. ร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (NQI) กับการพัฒนาเชิงพื้นที่ : ภาคกลาง

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย ผศ.ดร.พรพจน์ จุลสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (NQI) กับการพัฒนาเชิงพื้นที่ : ภาคกลาง ซึ่งจัดโดย กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยภายหลังเสร็จสิ้นการสัมมนาผู้เข้าร่วมการสัมมนาจะได้ร่วมกันในการยกระดับ และพัฒนาหน่วยตรวจสอบและรับรอง (CAB) ในแต่ละพื้นที่อย่างเป็นระบบ โดยใช้เครือข่ายความรู้และบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมจากทั้งส่วนกลาง และภูมิภาค เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เหมาะสมต่อความต้องการของพื้นที่ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ภูวดี ตู้จินดา ผู้อำนวยการกองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

พร้อมกันนี้ ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ ได้ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อน NQI ในพื้นที่ภาคกลาง ในด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ยา และสมุนไพร ด้วย

กิจกรรมอื่นๆ