การประชุม คกก.บริหาร มรท. ครั้งที่ 5/66

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 5/2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การมอบทุนการศึกษาและรางวัลเชิดชูเกียรตินักศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เรียนดีมีความสามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี/การพิจารณาการรับนักศึกษาเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี/การพิจารณาแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี/การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมอื่นๆ