คกก.ส่งเสริมกิจการ มรท. ร่วมการประชุม คกก.ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ครั้งที่ 8

ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 3 กันยายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี คุณสมนึก เต็งชาตะพันธุ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย อ.ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย นำคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุมสัมมนาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ครั้งที่ 8 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นเจ้าภาพการจัดงาน สำหรับงานในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเครือข่ายคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และเป็นเวทีในการระดมความคิด ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเสนอนโยบายและแผนพัฒนากิจการของมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด

สำหรับงานครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 4 วัน คือในระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 3 กันยายน 2566 โดยในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 เป็นการบรรยาย หัวข้อ “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามยุทธศาสตร์ BCG” โดย ศ.ดร.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม/การบรรยายหัวข้อ ปตท. กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG โดย คุณพงศ์วิสุทธิ์ นิสสัยเจริญ ผู้จัดการ สังกัดกลยุทธ์ความยั่งยืน/การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหา ข้อเสนอแนะ ในการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และงานเลี้ยงต้อนรับ

วันที่ 1 กันยายน 2566 เป็นการบรรยายหัวข้อ โรงเรียนเตรียมราชมงคลฯ โดย รศ.ดร.สมหมาย ผิวสะอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล/การบรรยายหัวข้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏยุคใหม่ โดย ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผู้แทนที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎ/การอภิปรายบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาท้องถิ่น และการประชุมกลุ่มย่อยในประเด็น การแก้ไขพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย, การกำหนดบทบาทของมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อน BCG, การจัดตั้งโรงเรียนเตรียมราชภัฏ - โรงเรียนสาธิตอาชีวะของมหาวิทยาลัย และการแก้ไขพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย และการพัฒนาการท่องเที่ยวตามแนวทางเศรษฐกิจ BCG

วันที่ 2 กันยายน 2566 เป็นการเข้าเยี่ยมชมและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ส่วนในวันที่ 3 กันยายน 2566 เป็นการเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการของวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อ.เกาะสมุย และวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

กิจกรรมอื่นๆ